Øvingsfelt over E6

28.6.11

Ei 99 meter lang bru binder skytefeltene Mauken og Blåtind sammen.

MAMMUT-BRU: For 25 millioner kroner får Forsvaret ei 99 meter lang bru over E6, brøytetett og med fortau. Og en mer rasjonell bruk av øvingsfeltene Mauken og Blåtind. Foto: RAYMOND ASPLUND/337-skvadronen
MAMMUT-BRU: For 25 millioner kroner får Forsvaret ei 99 meter lang bru over E6, brøytetett og med fortau. Og en mer rasjonell bruk av øvingsfeltene Mauken og Blåtind. Foto: RAYMOND ASPLUND/337-skvadronen

Til høsten vil soldatene i Troms kunne øve mellom de to skytefeltene Mauken og Blåtind via en 13 kilometer lang sammenbindingsvei. Den nye korridoren krysser Europavei 6 i form av ei 99 meter lang bru, og på veien bygges også en 800 meter lang tunell. Til sammen vil det utvidede skytefeltet på Mauken og Blåtind være på 196 kvadratkilometer.
Prosjektleder Terje Djupvik i Hærens operasjonsstøtteavdeling er veldig godt fornøyd med at Forsvaret nå ser resultatene av mer enn 30 års arbeid med det som i begynnelsen ble lansert som et regionskytefelt. Det har blitt en del endringer og hindringer underveis, men de siste årene har arbeidet «gått på skinner».
– Vi ser skytefeltene Setermoen, Mauken og Blåtind i sammenheng. På Setermoen kan det bli innledende trening og skyting med stridsvogner, opp til troppsnivå. Så kan man gå inn i Mauken/Blåtind med en mer manøverpreget aktivitet på eskadronsnivå, før bataljonene i siste fase kan opptre mer sammen igjen på Setermoen, det vi kaller «joint live fire», sier oberstløytnant Djupvik.
I Mauken, som ligger like ved Skjold garnison, vil det ikke bli større endringer i bruken av type våpen og kjøretøyer. I Blåtind vil avdelingene i større grad utnytte de etablerte anleggene for tyngre våpen, som bombekastere, artilleri og stridsvogner. Foreløpig foreligger det ingen planer om å skyte over E6.
– Langs den 13 kilometer lange sammenbindingsaksen vil det ikke være skarpskyting, men den kan være egnet for å øve mot for eksempel terrorbomber (IED-er). Vi kan øve taktisk framrykning med alle kjøretøyer opp til 100 tonn. I dag sliter vi med å bruke Leo 2 utenfor E6, sier Ulf Boger, utdanningsoffiser i Brigade Nord.
– Gir det utvidede skytefeltet, som har en kostnadsramme på 450 millioner kroner, oss bedre soldater?
– Det gir oss i alle fall bedre avdelinger, påpeker Boger.
– Vi får bedre mulighet til å trene opp til bataljonsstridsgruppenivå, det betyr kanskje mest for befalet. Og vi vil få mer av øvingsaktiviteten inn i feltet, og mindre på privatmark nær bebyggelse, påpeker oberstløytnant Boger.
Han tror tunellen på sammenbindingsveien vil bli et eget øvingsmål. Den får port i hver ende. Totalt blir veinettet 30 kilometer fra ende til ende, når siste fase er utbygd. Standarden er skogsbilvei av klasse 2. Adkomsten blir stengt med bom.
– Et par akser gjenstår å bygge, og vi vil også oppgradere skytefeltene og målmateriellet til å dekke dagens behov. Videre vil vi forsøke å gjøre noe med forlegningskapasiteten på Akkasæter i Blåtind, sier oberstløytnant Djupvik.
Kjell Morten Haavet skrev i 2009 masteroppgaven «Skytefelt til besvær», som gir et innblikk i den omfattende prosessen som skytefeltet i Indre Troms har vært gjennom. Den peker på at statssekretær Espen Barth Eides direkte engasjement for fem år siden var årsaken til at problematikken i forhold til reindriften løste seg. I dag er også Forsvaret fornøyd med det lavere trasevalget for sammenbindingsveien. Mange hevder også sammenbindingen en gang for alle har fjernet usikkerheten knyttet til framtiden for Skjold garnison.

TORBJØRN LØVLAND tl@fofo.no

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering